Tots fem salut | Escurçant distàncies

Treballs

Veure tots els posters
Bases per a la presentació de resums

Informació d'autoria: Caldrà indicar dades identificatives del primer autor o autora i cada treball podrà tenir com a màxim 6 autors.
La persona que presenti la comunicació/pòster s’identificarà com primera autora inscrita a la Jornada.                                     

Tipus de comunicació

Caldrà seleccionar el tipus de presentació que es desitja (comunicació oral o pòster). La decisió final correspondrà al Comitè Científic i la comunicarà als autors.                                   

Modalitat de comunicació

Caldrà seleccionar prèviament la modalitat de treball entre aquestes dues opcions:

 • Treball de recerca: Treball que inclou metodologia i resultats vinculats al projecte.
 • Treball d'experiències: No requereix metodologia ni disseny de l’estudi específics

Àrea Temàtica

S’identificarà una àrea temàtica relacionada amb el contingut del treball.

 • Treballem amb i per la ciutadania: Experiències o treballs de recerca relacionats amb l’atenció a la ciutadania (models d’atenció, gestió de pacients, resolució telefònica, drets i deures, etc.) i la participació ciutadana.
 • Treballem amb els professionals assistencials: Experiències o treballs de recerca que donen visibilitat a la integració dels professionals administratius en el procés assistencial (programació per motius, cronicitat, salut, comunitària, gestió de residències, etc.).
 • Treballem per oferir una prestació de servei eficient: Experiències o treballs de recerca relacionats amb els processos de suport al procés assistencials (gestió de recursos humans, gestió de recursos econòmics, gestió de recursos tecnològics, gestió de serveis generals etc.).

Títol de la comunicació

Cal que no superi els 120 caràcters i que no inclogui cap referència de territori o autoria.

Dades de la comunicació

El resum no pot excedir de 400 paraules i no ha d’incloure:

 • Imatges (quadres, gràfics, figures, fotografies...).
 • Cap referència al territori o al centre de treball.

Ha d’incloure els següents apartats i tots ells han d’estar desenvolupats:

 • Introducció
 • Objectius
 • Material i mètode
 • Resultats (requisit imprescindible en cas de treball de recerca)
 • Conclusions
 • Bibliografia (requisit imprescindible, en cas de treball de recerca)

Les comunicacions només es podran enviar a través d’aquest formulari. Un cop enviades no podran modificar-se ni quant a contingut, ni a apartats ni a autoria. Tot i això el Comitè Científic podria fer arribar recomanacions als autors i autores respecte d'aspectes puntuals del resum i sempre que sigui dins el termini de presentació de treballs.
Si el resum no es considera prou ajustat als objectius de la Jornada, no assoleix un mínim d’aspectes de qualitat o bé no compleix les normes d’estructura requerides, serà rebutjat pel Comitè Científic.
La Secretaria Tècnica es posarà en contacte amb l’autora o autor principal per comunicar-li l’acceptació del treball i la modalitat de presentació (comunicació oral o pòster).

Candidatura a premi

Es premiarà un pòster i una comunicació oral per a cada àrea temàtica.

El termini de presentació de treballs va finalitzar el 9 d'octubre de 2019